Chemie

Výuka chemie na Gymnáziu Jana Nerudy

Výuka chemie na Gymnáziu Jana Nerudy je doprovázena nejrůznějšími aktivitami. Studenti se zapojují do chemické olympiády, středoškolské odborné činnosti, navštěvují přednášky organizované Akademií věd (např. v rámci „Týdne mozku“), účastní se exkurzí na odborných pracovištích Akademie věd, PřF UK, LF UK či VŠCHT, které jsou spojeny s tematickými přednáškami.

Všichni studenti získaní pro krásu přírodních věd mají možnost účastnit se dnů otevřených dveří na VŠCHT, PřF UK, LF UK a nejrůznějších ústavech Akademie věd.

Oblíbené bývají též celodenní exkurze do JETE Temelín, navazující na výuku jaderné chemie, či ekologicky zaměřené exkurze s odborným průvodcem do exhalacemi ohrožených severních Čech.

Pro studenty 5. ročníků českých tříd je připraven dvouletý chemický seminář, pro studenty 6. ročníků českých i francouzských tříd jsme připravili jednak seminář základní, který rozšiřuje učivo chemie a propojuje jednotlivé chemické obory (u tříd francouzských umožňuje vyrovnat rozdíly mezi českými a francouzskými programy), jednak seminář úžeji zaměřený – nese název Spekroskopické metody analýzy organických látek.

V rámci seminářů studenti připravují odborné seminární práce, často již v kontaktu s některým odborníkem; tyto práce pak před auditoriem prezentují a obhajují.

Metody výuky jsou nepochybně ovlivněny spoluprací vyučujících s odbornými pracovišti Akademie věd, vysokými školami a hlavně katedrou didaktiky PřF UK. Gymnázium Jana Nerudy je fakultní školou katedry didaktiky PřF UK. Vyučující na přírodovědné sekci proto využívají možnosti dalšího odborného a didaktického vzdělávání, které pro ně PřF UK připravuje.

Sledujete chemickou nástěnku před kabinetem chemie?
Ne?
Děláte chybu !