ŠP Činnost školního psychologa

Vážení a milí studenti, rodiče, učitelé! 

Na Gymnáziu Jana Nerudy působím jako školní psycholožka od září 2010. Ráda bych Vás seznámila s činností školního psychologa.

Čím se školní psycholog zabývá?

Studenti se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, s pozorností, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.), ocitnou se v krizové životní situaci.

Školní psycholog je k dispozici i rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, pomáhá řešit školní přípravu, organizaci času. Věnuje se individuálně studentům, kteří mají vyžadují speciální péči ze zdravotních důvodů apod.

Školní psycholog poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.

Jak školní psycholog pracuje? 


Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.

Na začátku školního roku rodiče dostávají k podpisu Generální písemný souhlas rodičů s činností školního psychologa na škole.
K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.


Školní psycholog koordinuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování a vše převádí do listinné podoby v tzv. Minimálním preventivním programu školy.

Školní psycholog spolupracuje  s PPP (Pedagogicko - psychologickou poradnou) pro Prahu 1, 2 a 4, s poradenským metodikem prevence PaedDr. Maruškovou, s KPPP (Křesťanskou ped.-psych. poradnou v Karlíně) a s neziskovými organizacemi (např. o.s. DIVADELTA - http://www.divadelta.cz/, Fokus Praha, o.s. http://www.blaznis-no-a.cz/ aj.)


V Praze dne 30. 9. 2012
Noemi Matějková, Mgr.

Dokumenty ke stažení