Dne 14. ledna 2015 se konají volby zástupců rodičů a zletilých studentů do školské rady.

Kandidátní listina je následující:

Ing. Jiří Maštovský (současný předseda školské rady)
Mgr. Miroslav Havel, rodič studentky 2.B
Mgr. Martina Melhemová, rodič studentky 1.C
Ing. Vít Jirásek, PhD., rodič studenta 1.A
Borislava Šmejkalová, MBA, rodič studenta 3.D a studentky 6.A
Ing. Radka Prachařová, rodič studentky 2.C

Pro volby do školské rady byl ustanoven přípravný výbor v následujícím složení:
Jaromír Kekule
Renata Rejmíšová
Jiří Maštovský (současný předseda školské rady)
Pavla Kašparová
Eva Nečasová
Lenka Simonianová

Úloha prvních třech jmenovaných spočívá zejména v administrativní přípravě voleb; poslední tři jmenované profesorky tvoří volební komisi, která po volbách provede sčítání hlasů a vyhlášení výsledků.

Samotné volby proběhnou následujícím způsobem:
Zletilým studentům gymnázia budou volební lístky distribuovány ve středu 14.1. na začátku 1. vyučovací hodiny. Na konci 2. vyučovací hodiny se do tříd 6. ročníku dostaví členové přípravného výboru s volebními schránkami, do kterých budou moci studenti vhodit svůj hlas. Zletilí studenti 5. ročníku a ti studenti 6. ročníku, kteří nevyužijí možnost volit ve třídách, budou moci volit až do 18 hodin v kanceláři školy (kde případně i obdrží volební lístky, pokud by nebyli ráno ve škole).
Rodičům-zákonným zástupcům nezletilých studentů budou volební lístky distribuovány hned na začátku třídních schůzek v 18.00 hodin 14.1. V 18.10 začnou členové přípravného výboru obcházet třídy 1.-5. ročníku a rodiče budou moci vhodit svůj hlas do volební schránky. Za každého nezletilého studenta může hlasovat pouze jeden zákonný zástupce.
Každý student či příslušný zákonný zástupce bude při volbě označen ve jmenném seznamu studentů školy.
Volba bude provedena zakřížkováním nejvýše dvou kandidátů na volebním lístku. Každý zakřížkovaný kandidát tak získá jeden hlas.
V 18.30 se sejde volební komise, sečte hlasy a vyhlásí výsledky. Do školské rady budou zvoleni první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Následně se sejde školská rada v novém složení a zvolí svého zástupce do konkurzní komise pro volbu ředitele GJN.

14.1.2015            Výsledky voleb za pedagogické pracovníky školy a za zákonné  zástupce  nezletilých žáků a zletilé žáky

21.9.2016             OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Školská rada GJN

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY GYMNÁZIA JANA NERUDY
PRO OBDOBÍ 2015-2018:

1) Ing. Marek Torkoniak- za rodiče
2) Mgr. Miroslav Havel - za rodiče
3) RNDr. Jaromír Kekule, Ph.D. - zástupce ředitelky
4) Mgr. Zdeněk Plášek - učitel GJN
za zřizovatele:
5) Ing. Pavel Jaroš
6) Ing. Michal Drábek