INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
 
 

OTEVŘENÉ TŘÍDY pro školní rok 2017/2018:

 

zaměření studia:

kód:

počet tříd:

Počet žáků:

Podle & 60 Školského zákona se mohou hlásit pouze děti       ze 7. třídy základní školy a ze sekundy      z 8-letých gymnázií

Všeobecné zaměření
šestileté studium

79-41-K/61

2

max. 60

Vybrané předměty v cizím jazyce
(česko-francouzské dvojjazyčné ) šestileté studium

79-43-K/61

1

max. 30

 

Termíny 1. kola pro studium
všeobecné šestileté a česko-francouzské šestileté

1. termín 1. kola

2. termín 1. kola

18.4.2017

ti, kteří uvedli GJN 1. v pořadí

20.4.2017

ti, kteří uvedli GJN 2. v pořadí

Písemný test z českého jazyka (Cermat)
Písemný test z matematiky (Cermat)
Písemný test ze všeobecných znalostí (školní přijímací zkouška)

Termín odevzdání přihlášek ke studiu je středa 1.3.2017

 
1. Informace k vyplnění a podání přihlášek
2. Kritéria pro přijímání žáků na GJN pro školní rok 2017/2018
 
 
INFORMACE K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
1. Ředitelka gymnázia zveřejní nejméně 2 termíny a kritéria zkoušky do 31.1.2017.
2. Přihlášku podává zákonný zástupce v sekretariátu gymnázia - 1. patro, kancelář č. 106 (8,00 - 16,00 hod., příp. po telefonické dohodě déle - 257 404 810), od 1.2. 2017 nejpozději do 1.3.2017.   Při příchodu do školy se, prosím, zapište na vrátnici.
3. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! POKUD SE HLÁSÍTE NA OBA OBORY NA GJN, JE NUTNÉ MÍT DVĚ PŘIHLÁŠKY A NA OBOU MÍT VYPLNĚNÉ OBA OBORY A TERMÍNY (JAKOBY SE JEDNALO O DVĚ RŮZNÉ ŠKOLY). Před vyplněním přihlášky doporučujeme prohlédnout si vzory Cermat (ZDE)
4. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Uvádějte zákonného zástupce, který má možnost přebírat korespondenci. U této osoby uveďte i telefonní spojení a emailovou adresu.
5. Tištěnou přihlášku neposkytujeme, ale je možné si přihlášku stáhnout zde (Přihlášku je možné rovnou vyplnit v pc - doporučujeme pro lepší čitelnost.)
6. Nezapomeňte do přihlášky vyplnit termín zkoušky, na který se hlásíte!
7. Přihlášku lze podat poštou - nejlépe doporučeně –V TOMTO PŘIPADĚ ŠKOLA NEVYSTAVUJE
ŽÁDNÉ POTVRZENÍ nebo osobně (vystavíme potvrzení)
8. Pokud uchazeč podává přihlášku nepotvrzenou ZŠ, vyplní všechny potřebné údaje
(vč. známek a průměrů) a přiloží ověřené kopie vysvědčení (dodanou kopii může ověřit dle originálu i pracovnice sekretariátu školy - tel. 257 404 810).
9. U uchazečů se specifickými poruchami učení je nutno přiložit k přihlášce vyjádření odborného
pracoviště - (PPP - nikoli obvodního pediatra)
s doporučenými přístupy k uchazeči a úpravami
podmínek pro PZ. Vyjádření musí být součástí přihlášky – NE po termínu, PPP v místě bydliště.
10. Nepožadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
11. Všechny zvláštnosti u uchazečů (cukrovka, nemoci, které souvisí s průběhem přijímacího řízení) jsou rodiče povinni hlásit před přijímacím řízením! Nejlépe uvést v přímo v přihlášce nebo přiložit přesné pokyny.
12. Uchazeče, který je cizím státním příslušníkem a který získal předchozí vzdělání
v zahraniční škole, může prostřednictvím zákonného zástupce požádat o prominutí písemného testu z českého jazyka (Školský zákon §20, odst. 4).
Žádost spolu s kopií dokladu o státní příslušnosti (např. pas) a dokladu o předchozím vzdělání musí
být podány zároveň s přihláškou. Znalost českého jazyka ověříme ústním rozhovorem.
Podmínkou žádosti je skutečnost, že uchazeč získal předchozí vzdělání v zahraniční škole.
Prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka je tedy možné pouze v případě těch uchazečů, kteří
nedokončili své předchozí vzdělávání ve škole, která je součástí vzdělávací soustavy ČR. Jakmile tito
uchazeči absolvovali poslední část svého předchozího vzdělání ve škole, která je součástí vzdělávací
soustavy ČR (byť např. pouze poslední ročník), již se na ně tato možnost nevztahuje a jsou povinni
konat přijímací zkoušku z českého jazyka.
13. Po zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka, musí zákonný zástupce potvrdit úmysl žáka nastoupit na
střední školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
14. Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.
15. Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP - http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP
 
(Další informace k jednotným přijímacím zkouškám v roce 2017 naleznete na webu Cermat -  zde )
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA GJN pro školní rok 2017/18


1. Zohlednění výsledků studia na ZŠ a víceletém gymnáziu
Body se přidělují za dosažený průměr známek na vysvědčení v 1.a 2. pololetí 6. ročníku,
ev. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií,
a v 1. pololetí 7. ročníku, ev. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, dle následující tabulky:

průměr známek
(zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

přidělený počet bodů

1,00 – 1,20

5

1,21 – 1,40

3

1,41 – 1,60

1

Uchazečům, kteří navštěvovali školu v zahraničí nebo školu, která není zapsaná v rejstříku škol, budou výsledky převedeny individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Při přijímání cizinců budeme postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb.,     o                    přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Slovní hodnocení musí být převedeno do klasifikace (§ 51, odst. 3 Školského zákona).

2. Přijímací zkouška
Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze 3 dílčích zkoušek.

  •        písemný test z českého jazyka (jednotná zkouška - Cermat)
  • písemný test z matematiky (jednotná zkouška - Cermat)
  •                       písemný test z přehledu všeobecných znalostí (školní zkouška GJN)

Hodnoceny budou pouze odpovědi na záznamovém archu.

3. Výsledky a stanovení pořadí

Výsledné pořadí uchazečůse sestavuje podle počtu získaných bodů od největšího k nejmenšímu.

     písemný test z českého jazyka ……………………………..max. 50 bodů

     písemný test z matematiky ………………………………….max. 50 bodů

     test všeobecných znalostí …………………………………..max. 50 bodů

     výsledky ze ZŠ …………………………………………….....max  15 bodů

______________________________________________________________

                                      Celkem                                                                         max.165 bodů                                                                                                                                 

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky, v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky.

Podmínkou pro přijetí je ukončení 7.roč. ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

 

18.1. 2017                                                                                                 PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy