OTEVŘENÉ TŘÍDY pro školní rok 2017/2018:

 

zaměření studia:

kód:

počet tříd:

Počet žáků:

Podle & 60 Školského zákona se mohou hlásit pouze děti       ze 7. třídy základní školy a ze sekundy      z 8-letých gymnázií

Všeobecné zaměření
šestileté studium

79-41-K/61

2

max. 60

Vybrané předměty v cizím jazyce
(česko-francouzské dvojjazyčné ) šestileté studium

79-43-K/61

1

max. 30

 
 

Termíny 1. kola pro studium
všeobecné šestileté a česko-francouzské šestileté

1. termín 1. kola

2. termín 1. kola

18.4.2017

ti, kteří uvedli GJN 1. v pořadí

20.4.2017

ti, kteří uvedli GJN 2. v pořadí

Písemný test z českého jazyka (Cermat)
Písemný test z matematiky (Cermat)
Písemný test ze všeobecných znalostí (školní přijímací zkouška)

 
1. Po zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka, musí zákonný zástupce potvrdit úmysl žáka nastoupit na
střední školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
2.  Zápisový lístek předá uchazeči nebo zákonnému zástupci ZŠ.
3. Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP - http://skoly.praha-mesto.cz/79192_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP
 
(Další informace k jednotným přijímacím zkouškám v roce 2017 naleznete na webu Cermat -  zde )
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA GJN pro školní rok 2017/18


1. Zohlednění výsledků studia na ZŠ a víceletém gymnáziu
Body se přidělují za dosažený průměr známek na vysvědčení v 1.a 2. pololetí 6. ročníku,
ev. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií,
a v 1. pololetí 7. ročníku, ev. odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, dle následující tabulky:

průměr známek
(zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

přidělený počet bodů

1,00 – 1,20

5

1,21 – 1,40

3

1,41 – 1,60

1

Uchazečům, kteří navštěvovali školu v zahraničí nebo školu, která není zapsaná v rejstříku škol, budou výsledky převedeny individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.

Při přijímání cizinců budeme postupovat podle § 20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhl. č. 353/2016 Sb.,     o                    přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Slovní hodnocení musí být převedeno do klasifikace (§ 51, odst. 3 Školského zákona).

2. Přijímací zkouška
Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze 3 dílčích zkoušek.

  •        písemný test z českého jazyka (jednotná zkouška - Cermat)
  • písemný test z matematiky (jednotná zkouška - Cermat)
  •                       písemný test z přehledu všeobecných znalostí (školní zkouška GJN)

Hodnoceny budou pouze odpovědi na záznamovém archu.

3. Výsledky a stanovení pořadí

Výsledné pořadí uchazečůse sestavuje podle počtu získaných bodů od největšího k nejmenšímu.

     písemný test z českého jazyka ……………………………..max. 50 bodů

     písemný test z matematiky ………………………………….max. 50 bodů

     test všeobecných znalostí …………………………………..max. 50 bodů

     výsledky ze ZŠ …………………………………………….....max  15 bodů

______________________________________________________________

                                      Celkem                                                                         max.165 bodů                                                                                                                                 

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší součet výsledků testů z českého jazyka a matematiky, v případě rovnosti součtu výsledků testů z českého jazyka a matematiky rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky.

Podmínkou pro přijetí je ukončení 7.roč. ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

 

18.1. 2017                                                                                                 PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy